Anishort

Anishort: Nejlepší krátké animované filmy 2021

19.00

Anishort: Nejlepší Krátké Ani­mované Filmy (MEZ­INÁROD­NÍ FES­TI­VAL KRÁTKÝCH ANI­MOVANÝCH FILMŮ)

ani­movaný / krátkometrážní / různé žán­ry / 2021 107 min / od 15 let / bez dia­logu = eng­lish friend­ly / vstup­né 120,- Kč

Nejlepší krátké ani­mované filmy z celého svě­ta! Filmy oceněné na mez­inárod­ních fes­ti­valech. Mix různých ani­mačních tech­nik, žán­rů a zábavy. Celkem 18 nejlepších ani­mací ze 14 zemí. Anishort je mez­inárod­ní fes­ti­val krátkých ani­movaných filmů, kde soutěží pouze 18 nejlepších snímků z celého svě­ta. Do 7 ročníku fes­ti­valu se celkem přih­lási­lo přes 1600 filmů z více než 100 zemí. Výběr soutěžních snímků má poměrně tvrdá kritéria, takže finál­ních 18 filmů je oprav­du jen výběr toho nejza­jí­mavějšího. V průměru pětimin­u­tové snímky jsou tem­at­icky i žán­rově různorodé a před­staví divákům rozličné ani­mační tech­niky a zpracování.

www​.anishort​.com

EN Anishort: Best Short Ani­mat­ed Films (INTER­NA­TION­AL FES­TI­VAL OF SHORT ANI­MAT­ED FILM)

ani­mat­ed / short / var­i­ous gen­res / 2021 107 min / from 15 years / no dia­logue = eng­lish friend­ly / admis­sion CZK 120

Best short ani­mat­ed films from around the world! Films award­ed at inter­na­tion­al fes­ti­vals. A mix­ture of var­i­ous ani­ma­tion tech­niques, gen­res and enter­tain­ment. A total of 18 best ani­mat­ed films from 14 coun­tries. Anishort is an inter­na­tion­al short ani­mat­ed film fes­ti­val where only the 18 best films from all over the world com­pete. Over 1600 films from more than 100 coun­tries have been sub­mit­ted for the 7 th edi­tion of the fes­ti­val. Select­ing com­pet­ing films has rel­a­tive­ly tough cri­te­ria, so the final 18 films are real­ly just the most inter­est­ing selec­tion. Five-minute shorts (on aver­age) are diverse both in their themes and gen­res, intro­duc­ing var­i­ous ani­ma­tion tech­niques and pro­cess­ing to the viewers.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže