Follakzoid

FÖLLAKZOID + IAmNøt

19.00

Sound postavený na hyp­notické repet­i­tivnos­ti a psy­che­delick­ých exper­i­mentech. Nulová grav­i­tace, sto­pro­cent­ní trip. Přes­ně tohle jsou Föl­lak­zoid, jeden z klenotů prestižního amer­ick­ého labelu Sacred Bones. Tro­jice půvo­dem z Chile při­jímá signá­ly z ves­míru, které pak zpra­cov­ává do vlast­ního orig­inál­ního soundu, které bychom na Zemi zařadili někam mezi krautrock a min­i­mal tech­no. Přirovnání jsou ale lichá, žád­ná kapela podob­ná Föl­lak­zoid neex­is­tu­je. Do Prahy se vrací po dlouhých šesti letech.

Tvor­ba Sofie Nøt, známé jako IAmNøt začala hraním v hardcore/​punkových kapelách, se který­mi vydala něko­lik alb, hrála turné po evrop­ských zemích a orga­ni­zo­vala desítky kon­certů v Bratislavě. Později začala pociťo­vat lim­i­ty toho­to žán­ru a zatouži­la po kom­plexnějším sebevyjádření, v čemž jí pomohla elek­tron­ická taneční hud­ba. V roce 2022 se svým sólo pro­jek­tem IAmNøt vydala deb­u­tové LP Changes, pohy­bu­jící se v žán­rech jako tech­no, dark­wave a break­beat. Album vyhrá­lo ocenění Radio_​Head Awards debut roku a ústřed­ní videok­lip ke sklad­bě Changes se dostal do selekce prestižního Lon­don Music Video Fes­ti­valu.

Sofie aktuál­ně sídlí v Praze a věnu­je se pro­duk­ci druhého alba, které bude ori­en­továno více na klubový zvuk. V jejích DJských setech kromě vlast­ní pro­dukce domin­u­je tech­no, dark­wave, EBM/​industrial, break­beat a jiné sty­ly tem­nější elek­tron­iky. Jakož­to sup­port listopadového kon­cer­tu Föl­lak­zoid se před­staví se speciál­ním DJ setem s prvky psy­che­delie a min­i­mal techna.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže