Zorba že ja Buddha

Zorba že ja Buddha

19.30

Zor­ba že ja Bud­dha je autorský pro­jekt dvou spolužáků z konz­er­va­toře – basky­taristy Ondře­je Hausera a sloven­sko-amer­ické zpě­vačky Ash­ley Abr­man. Vyvr­c­holením jejich vzá­jem­né spolupráce bylo vydání deb­u­tového EP s názvem Rose­doud Lam­ba­da (2017, vyda­va­tel­ství Gergaz), na kterém se nachází 9 skladeb. Svo­je první album Organ Chaos vydali online v říjnu 2021. Spolupra­co­v­a­lo na něm mno­ho skvělých hudeb­níků jako Igor Ochep­ovsky, Petr Kalfus, Miroslav Hlou­cal, Pavel Zlá­mal, Dal­i­bor Mráz a jiní. Žán­rově by jsme jejich tvor­bu mohli defi­no­vat jako směs alter­na­tivního jaz­zu, elek­tron­iky a hip hopu. 

Ve snaze pokračo­vat, zkval­itňo­vat tvor­bu a oslovit co největší část pub­li­ka, se pro­jekt rozšířil o nové čle­ny. Kapela kon­cer­tu­je ve složení Ash­ley Abr­man (zpěv), Ondřej Hauser (basky­tara), Jan Hov­or­ka (klávesy), Marek Urbánek (bicí) a Michal Kolouch” Daněk (bicí). Společně absolvo­vali mno­ho úspěšných vys­toupení (Český rozh­las Jazz Fest, Mladí ladí Jazz, Jazz ve Městě, Jazz Fest Brno…).

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže