hudba obecná

Prague Sounds 2023: Kofi Stone + Idea

20.00

Jen krůček od vstupu mezi největší osob­nos­ti hip hopu? I takhle se mlu­ví o londýn­ském tal­en­tu 𝑲𝒐𝒇𝒊 𝑺𝒕𝒐𝒏𝒆𝒐𝒗𝒊, jehož hlavní deví­zou jsou jaz­zové sam­ply i vypravěčská flow. Při­jďte se o jeho kval­itách přesvědčit na vlast­ní uši.

Kofi Stone ale nevys­toupí na Prague Sounds sám. Jako před­skokan se před­staví český rap­per Idea. A po skončí chys­táme i after­par­ty. Fes­ti­val­ová klubová noc proběhne 17. listopadu mís­to Lucer­na Music Baru nově ve stylovém prostředí Kasáren Kar­lín. Start ve 20 hodin, konec … v nedohlednu 

V před­chozích ročnících Prague Sounds poskytl fes­ti­val pros­tor začí­na­jícím uměl­cům, kteří sto­jí v popředí hip hopové a urban scény a tře­ba takoví Ghost­po­et a Young Fathers se v násle­du­jících letech po svém pražském vys­toupení stali velký­mi hvěz­da­mi. Letos se pozornost upíná na brit­ského rap­pera Kofi­ho Stonea. Nar­o­dil se ve východ­ním Londýně a vyrostl v Birm­ing­hamu, zau­jal brit­sk­ou hip hopovou smetánku (jeho zapřisáh­lým fanouškem je i Loyle Carn­er, který Stonea na začátku letošního roku poz­val na společné turné) i hudeb­ní fanoušky svým stylem, v němž se snoubí hudeb­ní obje­vi­tel­ský naturel, úcta k his­torii žán­ru, osvěžu­jící pří­močarost a oso­bitý lyrický pohled na svět.

Stone přišel na scénu v roce 2017 se sin­glem Sto­ries in Pyja­mas a v roce 2019 vydal své deb­u­tové album Nobody Cares Till Every­body Does. Na albu hos­to­vali Carn­er a další brit­ské hip hopové hvězdy Mav­er­ick Sabre a Ady Suleiman, díky čemuž okamžitě zpo­zorněla i kri­ti­ka. Stone na albu přináší charak­ter­i­stický zvuk s vlivy old­schoolu z počátku 90. let, jaz­zové sam­ply a svůd­nou vypravěčsk­ou flow. V jed­notlivých sklad­bách vypráví svůj živ­ot­ní příběh počí­na­je dět­ský­mi prob­lémy a složitým rodin­ným zázemím a konče jeho vzes­tu­pem na výs­luní, o kterém se však vyjadřu­je s poko­rou a nadhle­dem. Stone tak reprezen­tu­je vypravěčsk­ou for­mu hip hopu, jež se obe­jde bez gang­ster­ských berliček a jde rov­nou k pod­statě sdělení.

Stone se vypra­co­v­al od bat­tle rapu na hřišti přes busk­ing s přenos­ným repro­duk­torem a mikro­fonem v ulicích Birm­ing­hamu až po vlast­ní kon­cer­ty v klubech. Jeho umělecká integri­ta, cílevě­do­most i tal­ent jsou nezpochyb­nitel­né. Díky kon­cer­tu na Prague Sounds máme příleži­tost poz­nat zblíz­ka umělce, který je beze­s­poru pře­durčen k velkým věcem.

Kofi Stone je jen krůček od vstupu mezi největší osob­nos­ti žán­ru.“ Notion

Pro­gram Prague Sounds 2023
▸ https://​prague​sounds​.cz/​c​s​/​p​r​ogram
Poslech­něte si fes­ti­val­ový playlist
▸ https://​spoti​.fi/​4​5​uCaT6
Sle­du­jte nás
▸ https://​www​.insta​gram​.com/​p​r​a​g​u​e​s​o​unds/
▸ https://​www​.youtube​.com/​@​P​r​a​g​u​e​S​ounds

EN
▸ https://​prague​sounds​.cz/​e​n​/uvod
A ris­ing star on the UK hip-hop scene, Kofi Stone’s soul­ful, jazz-tinged music and affect­ing­ly per­son­al lyrics have marked him out as one to watch

In pre­vi­ous years of Prague Sounds, the fes­ti­val has giv­en a plat­form to emerg­ing artists at the fore­front of the hip-hop and urban scenes – Ghost­po­et and Young Fathers, for exam­ple, went on to become major stars in the years fol­low­ing their appear­ances in Prague. This year, we put the spot­light on British rap­per Kofi Stone: born in East Lon­don and raised in Birm­ing­ham, Stone has caught the ear of UK hip-hop roy­al­ty (Loyle Carn­er is an avowed fan and invit­ed Stone to tour with him ear­li­er this year) and music fans alike with a style that mar­ries musi­cal­i­ty and respect for the his­to­ry of the genre with a refresh­ing­ly pos­ture-free direct­ness and an hon­est, per­son­al lyri­cal perspective. 

Stone arrived on the scene in 2017 with the sin­gle Sto­ries in Pyja­mas,’ and released his debut album Nobody Cares Till Every­body Does in 2019. The album fea­tured guest appear­ances from Carn­er and fel­low stars of the UK scene Mav­er­ick Sabre and Ady Suleiman, and caused crit­ics to sit up and take notice. It estab­lished Stone’s sig­na­ture sound, with its ear­ly-90s old-school influ­ences, jazz sam­ples and inflec­tions, and beguil­ing sto­ry­telling flow. Tak­ing inspi­ra­tion from his child­hood strug­gles and fam­i­ly back­ground, and reflect­ing on his rise to promi­nence with humil­i­ty and insight, the album show­cas­es a nar­ra­tive-dri­ven form of hip-hop that dis­pens­es with gang­ster trap­pings and gets to the heart of things.

Hav­ing worked his way up from play­ground rap bat­tles and busk­ing with a boom­box and a micro­phone on the streets of Birm­ing­ham, Stone’s integri­ty and per­sis­tence are not in ques­tion. And nei­ther is his tal­ent. This is a chance to expe­ri­ence up-close an artist who is sure­ly des­tined for great things.

Kofi Stone is on the precipice of great­ness.’ Notion

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže