Karaoke blues

Karaoke Blues

19.00

Karaōke Blues
Aki Kau­ris­mä­ki — Finsko/​Německo — 2023 — 81 min — CZ titulky

Ansa pracu­je v super­mar­ke­tu a své večery obvyk­le tráví v prázd­ném bytě. Děl­ník Holap­pa zase rád tráví čas s lahví kořalky. Při náhod­ném setkání v karaōke baru mezi nimi přeskočí jiskra a tito sym­pa­tičtí vyděděn­ci tak mají konečně šan­ci na věč­nou lásku. Dokáží dvě osamělé duše hleda­jící štěstí zdolat nás­trahy v podobě nes­mělosti, ztra­cených tele­fon­ních čísel, mužovy příchyl­nos­ti k alko­holu a dalších nepře­jících okol­nos­tí? Svérázný fin­ský režisér Aki Kau­ris­mä­ki natočil vlast­ní okou­zlu­jící pojetí osu­dové romance prod­ch­nuté lásk­ou k fil­mu a humorem, které na fes­ti­valu v Cannes získa­lo Cenu poroty. (Aero­films)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře