Asgeir

Ásgeir

19.00

Ces­ty mohou být ledové, ale v srd­cích je spalu­jící žár – do Prahy při­jíždí Ásgeir

Zpěvák a mul­ti­in­stru­men­tal­ista Ásgeir je fenoménem nejen na domovském ostro­vě. Jeho deb­u­tové album mají na Islandu v každé desáté domác­nos­ti a poté, co desku v roce 2014 pře­bás­nil do angličtiny John Grant, byl Ásgeirův globál­ní úspěch jen otázk­ou času. Teď svou melan­cholick­ou hud­bu konečně přiveze do Prahy, v Kasárnách Kar­lín vys­toupí 21. listopadu 2023.

Když loni vydal své čtvrté album Time On My Hands, zastih­li jsme island­ského sníl­ka hluboce ponořeného do emocí, tak to ostat­ně dělá od debu­tu Dýrð í Dauðaþögn (zmíněná anglická verze se jmenu­je In the Silence). Aktuál­ně ale svou hud­bu sytí větším množstvím křehkých elek­tron­ick­ých ploch, které dáva­jí vyni­knout průbo­jné­mu, ale přece klid­né­mu vokálu. Jeho hud­ba je vrstev­natá, ale nikdy neutíká k plané před­vá­di­vosti, její osob­ní akcent pak ještě podtrhu­je hudeb­níko­va spolupráce s otcem, island­ským bás­níkem Einarem Georgem Einarssonem.

Ásgeirovy pís­ničky jsou pod­manivé nejen svou melan­choličnos­tí, je to právě bohatá instru­men­tace, která dává vyni­knout jeho skla­da­tel­ské­mu tal­en­tu. A také do Prahy při­jede Ásgeir s celou kapelou, aby zahrál nejen mimořád­ně křehké bal­a­dy, ale i ostře­jší sklad­by, ve kterých se před­stavu­je bezmála v bard­ské roli. Island­ské ces­ty mohou být čas­to zle­dovatělé, Ásgeir ale jako nikdo jiný vypráví příběhy o hledání blízkosti a objetí tak vřelého, že roz­ta­je všechen okol­ní led

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže