Blix not bombs

Blix not bombs

19.00

BLIX NOT BOMBS
Gre­ta Stock­las­sa — Česko / Německo / Švéd­sko — 2023 — 85 min — CZ titulky

Hans Blix si dnes užívá klid­ný důchod. Na začátku milé­nia ale sehrál klíčovou roli ve válce pro­ti teroru. V rozhovoru s režisérk­ou Gre­tou Stock­las­sa se zamýšlí nad svou kar­iérou i odkazem, který zanechá příštím gen­er­acím. Proč se nám nedaří žít v míru?“ ptá se švéd­sko-česká režisér­ka Gre­ta Stock­las­sa v osob­ně laděném úvo­du svého nového doku­men­tu. Odpověď hledá spolu s Hansem Blix­em, někde­jším šéfem zbro­jních inspek­torů Rady bezpečnos­ti OSN. V otevřeném reka­pit­u­lačním rozhovoru se Stock­las­sa zaměřu­je přede­vším na hledání zbraní hro­mad­ného ničení po 11. září 2001. Ačko­liv neby­ly nikdy nalezeny, poslouži­ly jako zámin­ka k amer­ické invazi do Iráku. Když dojde na otázku osob­ní zod­pověd­nos­ti za válku a další katas­tro­fy, mění se Blix z vlíd­ného švéd­ského senio­ra v rázného diplo­ma­ta, který o určitých témat­e­ch odmítá disku­to­vat. Jeho portrét je zároveň pronikavou rozpravou o lim­itech diplo­ma­cie a empatie.

Po pro­jek­ci bude násle­dovat deba­ta moderovaná nov­inářk­ou Tere­zou Engelovou za účasti nov­ináře a ana­lyti­ka Břetisla­va Tureč­ka a spiso­vatelky a reportérky Pavly Jazairi­ové. Disku­to­vat budeme o nov­inářské odpověd­nos­ti při repor­tování o válečných kon­flik­tech, roli OSN, o lim­itech diplo­ma­cie a o všem dalším, co vás k fil­mu bude zajímat.

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE!

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře