Layers by Nitro Snowboards

Layers by Nitro Snowboards

Česká dis­tribuce kul­tovní značky NITRO SNOW­BOARDS si pro vás připrav­i­la mej­dan s promítáním SNB filmů LAY­ERSCAKE
Mimo pražských pre­miér obou filmů neb­ude chy­bět ani mej­dan pod tak­tovk­ou DJ Akva­me­na, před­stavo­vač­ka NITRO pro­duk­tů na letošní zimu a spousty dalšího!
O filmech:

LAYERS 
«The unin­ten­tion­al cul­ture of snowboarding»

LAY­ERS je celosvě­tový doku­ment o snow­boardingu, osob­nos­tech oko­lo této kul­tu­ry a celoživ­ot­ním lifesty­lu spo­jeného se snow­boardingem. LAY­ERS je mno­hem více než vidíte na sociál­ních sítích! Film Nitro Snow­boards & Pablo Films. Kopro­dukce Reb Bull Media House

CAKE
Nitro snow­board MOVIE

CAKE je SNOW­BOARD film od Nitro Snow­boards, který je součástí doku­men­tárního pro­jek­tu LAY­ERS. Ukazu­je jak i pro­fe­sionál­ní rideři rádi jezdí jen­tak pro zábavu a zíroveň se tím neskutečně zlepšu­jí. Doufáme, že tak film motivu­je všech­ny, aby vyrazili s kámoše­ma na snowboard.Lets progress the SNOW­BOARD CULTURE!Z týmu Nitro Snow­board se před­staví, Eero Etta­la, Mar­cus Kleve­land, Elias Elhardt, Simon Gschaider, Jared Elston, Christy Pri­or, Dominik Wag­n­er, Celia Petrig, Tom Tram­nitz, Grif­fin Seib­ert, Sam Tax­wood, Torgi­er Bergrem, Zen­ja Potapov, Ben­ny Urban,

Hra­jí: Yan­neck Kon­da, Knut Eliassen, Lud­vig Billtoft, Gabriel Almqvist, Hai­ley Langland,

Hra­jí: Brant­ley Mullins, Sean Miski­man, Mateo Mas­sit­ti, Dia Oka­ji­ma, Toa Oka­ji­ma, Yuto Yama­da, Alex­is Roland, Hunter Goulet a mno­ho dalších! Natáče­lo se v zají­mavých des­ti­nacích jako Švéd­sko, Japon­sko, USA, Kana­da, Koso­vo, Švý­carsko, Itálii, Aus­trálie, Norsko, Fin­sko, Island, Rak­ousko a další! Uži­jte si akční část naše­ho dvo­jitého celovečerního pro­jek­tu Lay­ers & CAKE.

Film Karste­na Boysena
Nitro Snow­boar­d­ový film
Kopro­dukce Reb Bull Media House
Vaše NitroCZ CREW!

Kasárna Karlín mapa Kavárna Bazén