Good Times Only

Good Times Only (křest alba) + Mat213

19.00

Pražský boy­band Good Times Only vydává novou desku Teď na to mys­lim, kter­ou 30. listopadu pokřtí v Kasárnách Karlín.

Večerem vás GTO prove­dou společně se speciál­ním hostem a neb­u­dou chy­bět promí­tané vizuá­ly od @rmngee a DJská afterparty. 

GOOD TIMES ONLY:
Český zpí­va­jící boy­band Good Times Only v roce 2020 zau­jal albovým debutem Pěkný chvíle”, na kterém se front­man Fil­ip Černý vyp­iso­val z roz­pada­jícího se vztahu. Min­i­mal­i­stický syn­th­pop neza­pomí­na­jící na kytary o dva roky později (dnes už pětičlen­ná) kapela pře­sunula na taneční par­ket prostřed­nictvím dvou elek­tron­icky laděných singlů. Z0NA100” a Tak jsme tu” bal­an­co­v­aly na hraně alter­na­tivy a main­strea­mu. Good Times Only, kteří za šest let své exis­tence stih­li před­skako­vat jménům jako alt‑J, Gus Dap­per­ton či Mar­cell, vydá­va­jí 27. říj­na 2023 své druhé album naz­vané Teď na to mys­lim”. O pro­duk­ci hravé nahrávky se opět postaral Laz­er Viking a GTO na ní prezen­tu­jí součas­ný pop s český­mi tex­ty tak, jak si ho před­stavu­jí oni. Uhlazený syn­th­pop se napříč osmi sklad­ba­mi střídá s aku­stick­ý­mi kytara­mi i klavírem, svou znovu­nalezenou pís­ničkovější” polo­hou tak kapela pom­rkává po svých začátcích a deb­u­tovém EP neděl­ní Luka. Během psaní Teď na to mys­lim” se mezi ref­er­enční­mi tracky byli schop­ni prostří­dat amer­ický rap­per Lil Yachty, kapela The War On Drugs nebo sloven­ský hudeb­ník Vašo Pate­jdl. Ani čtyři ochut­návkové singly (včet­ně letošních Pro tebe cool” a Takhle se nedá žít”) tak nemohly napovědět, jak bude zbytek nahrávky znít. Good Times Only se na Teď na to mys­lim” ukazu­jí ve své dopo­sud nejvyzrále­jší a nejhravější formě.

mat213:
Trochu lo-fi pop a trochu out­sider rap, Matěj Čech alias mat213 rozvíjí mod­erní pís­ničkářství pro ADHD gen­eraci začátku 21. sto­letí. Postin­ter­ne­tový bard s přezdívk­ou, která odkazu­je k folk­lóru dig­itál­ní kul­tu­ry, možná vychází z jednoduchého pís­ničkářství, ovšem i to se pos­tup­ně mění a nabalu­je na sebe vlivy rapu, dream popu, hyper­popu, stopového množství stře­dověké lout­ny i velk­ou nálož klubové i taneční hudby.

AFTER­PAR­TY DJ:
DJ bude ozná­men brzy!

Vstu­penky v před­prode­ji v síti GoOut.