New Candys

New Candys + Science Killer

19.00

Třetí ze série podz­im­ních psy­che­delick­ých kon­certů v Kasárnách přináší papírový high­light v podobě ital­ských New Can­dys. Výborně sed­nout by k ním měli domácí Sci­ence Killer. Navíc pátek, tohle bude skvělý večírek!

New Can­dys si vybu­dovali výrazné jméno na mez­inárod­ní scéně v gen­eraci součas­ných neo-psy­che­delick­ých kapel. Jejich tvor­ba by se dala s nad­sázk­ou charak­ter­i­zo­vat jako lehce tem­ný rock’n’rollový étos s mystick­ou atmos­férou i chyt­lavý­mi melodie­mi. Can­dys“ navíc platí za vel­mi sehra­nou a neú­nav­nou živou kapelu, jelikož jezdí jed­no turné za druhým. Naposledy v únoru v Praze doslo­va zazářili před plnou Roxy, když sup­por­t­o­vali amer­ick­ým The Black Angels. Ten­tokrát mají šan­ci se před­vést jako head­lin­er a není pochyb o tom, že dos­to­jí své­mu renomé.

Do tande­mu by k ital­ské čtveři­ci by měli dokonale pad­nout noise-rock­oví Sci­ence Killer. Na své posled­ní desce Black­birds se mohou pyšnit jed­ním z nejlepších soundů“, jakého u nás psy­che­delická kapela v posled­ní době dosáh­la. Naži­vo pak až hyp­noticky působí jejich repet­i­tivně snová, místy tem­ně ponurá kom­bi­nace psy­che­delie, noisu, blues a shoegaze. Když navíc roz­je­dou svo­jí krautovou“ pařbu naži­vo, tak se někde vzadu objeví i sám Nietzsche.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže