Jiří Kára

Svatba Jiřího Káry – remastered

19.00

Kul­tovní doku­ment Svat­ba Jiřího Káry se dočkal vyčištěné verze a nyní mají divá­ci možnost si ten­to klenot svě­tové kine­matografie“ vychut­nat v kině Kasáren Kar­lín. Krom pok­leslé zábavy, se jed­ná i o dobročin­nou akci, jelikož, celý výtěžek pro­jekcí pop­utu­je na nocleženky.

Svat­ba Jiřího Káry / Alex Skribuck­ij / Česko 2000 / 26 min – Ten­to amatérský film je záz­namem svateb­ního obřadu z roku 2000, během kterého si řek­li své ano“ Jiří Kára a Blan­ka Divišová. Aut­entický náh­led do svě­ta dol­ních deseti tisíc“ si získal počet­né pub­likum přede­vším na serveru YouTube​.com, a díky prezentaci naprosté nonkon­for­mi­ty zúčast­něných před, během i po obřadu má dnes až kul­tovní sta­tus. Vzh­le­dem k osudům svate­bčanů lze ten­to záz­nam vní­mat také jako tragikomick­ou výpověď o živ­otě pražských alko­ho­liků a dro­gově závis­lých spoluobčanů.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře