Sestry s kouřové sauny

Sestry z kouřové sauny

19.00

Ses­try z kouřové sauny
Anna Hints — Eston­sko / Fran­cie / Island — 2023 — 89 min — Eston­sky CZ titulky


V příšeří eston­ské kouřové sauny, fenoménu zap­saném v sez­na­mu UNESCO, sdílí něko­lik žen svo­je nejskry­tější tajem­ství a intim­ní zkušenos­ti. Star­o­dávný­mi rit­uá­ly smý­va­jí stud skry­tý v jejich tělech a díky poc­i­tu ses­ter­ské sounáleži­tosti znovu získá­va­jí sílu. Doku­ment Anny Hints oceněný v Sun­dance cenou za režii je mystick­ou výpravou do pros­toru, kde člověk může svo­bod­ně čelit vnitřním démonům a úzkostem. Je to fascin­u­jící poc­ta kouřové sauně, mís­tu pro­tkané­mu tradice­mi, osla­va žen­ské sounáleži­tosti i svébyt­ný očist­ný rit­uál. (Art­cam Films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře