hudba obecná

Sundrinker, Fumar Mata, Russian Sleep Experiment + Dj BystrozRaky

18.30

18:00 – dveře
18:30 – Russ­ian Sleep Experimen
19:30 – Fumar Mata
21:00 – Sundrinker
22:00 – afterparty
Vst­up 250,- na místě pouze v hotovosti

Sun­drinker
Sun­drinker mísí vlivy nejrůznějších hudeb­ních stylů a vytváří tak neza­měnitel­ný zvuk. Min­ulý rok vydali album Vyp­ij slunce. Jejich kon­cer­ty působí jako mix pro­gre­sivního rocku, shoegazu a mlu­veného slo­va. Každá sklad­ba má vel­mi odlišný charak­ter, přesto hud­ba jako celek působí soudržně a vyváženě.

Fumar Mata!
Mladá psy­che­delicko-rock­ová skupina plno­letých staromil­ských párátek, která se v hudeb­ní inspiraci zasekla v období 80. – 90. let. Nehra­jeme ani rych­le, ani poma­lu, ale doufáme, že náš hut­ný zvuk složený z kytar, kláves, basy, bicích, tam­buríny a zas­něného zpěvu tě přin­utí ale­spoň pohnout brvou. Budeme moc rádi, když si nás při­jdete poslech­nout a pod­poříte naši tvorbu!

Russ­ian Sleep Experiment
Blues-rock­ový exper­i­men­tál­ní hudeb­ně edukační pro­jekt, který ovšem není spon­zorován min­is­ter­stvem škol­ství a rozvo­je. V příbram­ském ura­novém království se zrodili na kon­ci roku 2018. Same­tově hebké mladé a sed­mičlen­né těle­so, které si vel­mi rádo hra­je se zvukem, tvoří hud­bu duši obo­hacu­jící a chtíč uspoko­ju­jící, a pro­to čeke­jte pořád­ný mimosmyslový výlet do nad­pozem­ských radioak­tivních končin.

Zajímá vás, kolik uranu se vytěži­lo na Příbram­sku za rok 1984, jak to vlast­ně chodí na Divokém Východě, kdo ve skutečnos­ti může za výbuch Čer­noby­lu, nebo co naservírovat uměl­cům jako přílo­hu k chle­bíčkům? Tak poslouchejte…

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže