Daniel Polman

Daniel Polman: Ze života ultrapaka

18.30

V červnu 2003 při­jel na novopacký auto­busák ske­jťák, který se na vypůjčené sil­ničce při­dal k pelo­tonu závo­du na 24 hodin. Ten den začala pořád­ná jíz­da… V humorně laděném stand-up povídání za doprovo­du fotek a krátkých videí před­staví Dan­da Pol­man své sportovní začátky i celou dvacetile­tou ultra punkovou“ ces­tu s důrazem na posled­ní 2 roky. Během nich absolvo­val svůj nejdelší závod North Cape – Tar­i­fa (7400 km) a uskutečnil extrém­ní pro­jekt Pay­er Ultra Project“ (2023), kdy za 4 dny zvládl vlast­ní silou ten­to trojboj: 

1/ Závod Race Across The Alps (525 km / 14 500 m)
2/ Výst­up na Ortler (3905 m), přes chatu Julius Pay­er Hütte
3/ 652 km na kole ze Sulde­nu do Teplic, rod­ného měs­ta Julia Payera 

Tohle byly čtyři nejin­ten­zívnější dny v mém sportovním živ­otě,“ ohlédl se za pro­jek­tem, který uskutečnil na počest výz­nam­ného českého horolezce, polární­ka, obje­vitele, kar­tografa a malíře Julia Payera. 
 

Pro­gram zakončí pro­jekce fil­mu (10 min) z Pay­er Ultra Project plného dech beroucích záběrů z dronu a násled­ná deba­ta

Od novopack­ého ultra­pa­ka“ čeke­jte pořád­nou jíz­du, během které zaži­jete vše – od pádů, přes adren­a­li­nové akce v úžas­né přírodě až po to nej­cen­nější – neza­pomenutel­né zážitky z mimořád­ných sportovních počinů.

Daniel Pol­man žije od narození (1979) v pod­krkonošském městě Nová Paka. S manželk­ou Šárk­ou vychovává dvě dcery. Po dokončení mag­is­ter­ského stu­dia man­age­men­tu ces­tovního ruchu byl 14 let šéfredak­torem časopisu lidé&HORY, dnes působí jako pub­licista na vol­né noze. Kromě psaní se věnu­je i vytr­val­ost­ní­mu sportu, zejmé­na ultra­cyk­lis­tice, v níž dosáhl něko­li­ka mez­inárod­ních úspěchů. Sportování úspěšně propo­ju­je i se sbírka­mi na pomoc nemoc­ných či hendike­po­vaných lidí. Zážitky z extrém­ních závodů a pro­jek­tů prezen­tu­je na před­náškách a ve filmech, pop­sal je rovněž ve dvou kni­hách: OKO­LODREAAM. Je také autorem pohád­kové trilo­gie o rod­ině Nez­marů s podti­t­ulem Pohád­ky pro malé i velké sportovce“ a románu Hol­ka statečná“.

Více o Danových sportovních pro­jek­tech a kni­hách najdete na:
webu: www​.danielpol​man​.com, IG: polman.daniel, FB: dan­dapol­man 

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže