Spiral Drive

Spiral Drive + Sépie z hor

19.00

Posled­ní večer podz­im­ní psy­che­delie v Kasárnách. V režii pomyslný černý kůň série v podání Spi­ral Dri­ve. Jestli jste nez­nali, tak se připravte na svůj objev roku! Sekun­dovat jim bude vyhraná exper­i­men­tál­ní čtyř­ka Sépie Z Hor. Jejich živé chemii jednoduše nejde odolat.

Spi­ral Dri­ve patří k jed­no­mu z nejza­jí­mavějších úkazů na německé psych-rock­ové scéně. Jejich deb­u­tové album Uni­ty vyš­lo teprve v roce 2019, přesto se může tahle par­ta muzikan­tů k dnešku pyšnit sta­tisí­cov­ý­mi poslechy na streamovacích plat­for­mách. A to největší dosah mají trochu přek­va­pivě v USA. Na poměrně ještě mladou evrosk­ou kapelu hra­jící alter­na­tivní-psy­che­delický rock vel­mi solid­ní počin. Spi­ral Dri­ve pak sami sebe označu­jí za space rock­ovou kapelu, ale v jejich kon­cep­tu jsou slyšitel­né i ozvěny grunge a indie rocku. Jejich stu­di­vou i živou pro­duk­ci navíc zdobí velká kvali­ta. Nedrží se ale přehnaného per­fek­cionis­mu a pros­tor tak má i improvizace a jamy, což dělá jejich kon­cer­ty ještě zábavnější. 

Napro­ti tomu zají­mavým úkazem tuzem­ské alter­na­tivy posled­ní doby je Sépie Z Hor. Čtyř­ka sehraných muzikan­tů, která má naopak improvizaci na prvním místě. Bicí, basa, sax­o­fon, housle a efek­ty. Málok­do se uchýlí k iden­ti­fikaci kape­ly jako psy­che­del­ic. Exper­i­men­tál­ní příst­up, časté repet­i­tivní plochy a právě práce se zvukový­mi efek­ty jsou aspek­ty, které právem staví tyh­le borce na stage naší psy­che­delické série. Živé­mu kou­zlu Sépie“ se prostě nedá odolat. Jejich chyt­lavé nos­né motivy vys­tupu­jící z instru­men­tál­ních výměn vás dostanou!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže