Citlivý člověk

Citlivý člověk

20.30

Citlivý člověk
Tomáš Klein — Česko/​Slovensko — 2023 — 120 min — Česky


Po dlouhém putování Evropou se domů vrací kočovný herec Táta Mour se svou ženou Mámou a syny, jedenác­tiletým Eliášem a teprve ročním Bratříčkem. Chtějí se konečně usa­dit a vést nor­mál­ní živ­ot. Doma však na ně nic a nikdo nečeká. Přivítá je jen samoz­vaná domo­brana, která nahradi­la policii. Jsou vyštváni na útěk, který se mění v putování mag­ick­ou a krutou kra­ji­nou, kter­ou obý­va­jí neškod­ní podi­víni, ale i nebezpečné lid­ské smečky. Jejich ces­ta se pro­tíná s lid­ský­mi osudy, které rozkrý­va­jí vzá­jem­né vztahy mezi čle­ny prcha­jící rodiny. Táta, který si jindy neví rady s vlast­ním živ­otem, musí začít o své děti a rod­inu bojo­vat. A také nechat syna Eliáše stát se dospělým, možná dospěle­jším, než je on sám.

Chci divákovi nabíd­nout sil­ný film, který ho kon­fron­tu­je s těžký­mi tématy dnešní doby, ale zároveň mu skrze svou styl­izaci, energii a živel­nost nabídne východisko a povzbuzení. Film, který divá­ka tře­ba inspiru­je k tomu, aby opustil kom­fort­ní zónu a dobro­družství a nejis­to­tu vní­mal jako příleži­tost, která ho může posílit,“ říká o svém snímku režisér Tomáš Klein, který je nepochyb­ně jed­ním z největších tal­en­tů české kinematografie.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře