Josefine Lindstrand

Josefine Lindstrand

19.30

Sev­er­ská mys­ti­ka s jaz­zovým feelingem / trip hop, pro­gre­sivní pop, jazz 

Evropa nikdy neměla svo­ji Joni Mitchell, ale zato nabízí široké řečiště skand­inávského jaz­zu, doku­men­to­vaného pro­dukcí ECM i dalších elit­ních značek. Jose­fine Lind­strand, známá svo­jí spoluprácí s českým kytaris­tou Davi­dem Dorůžk­ou a jeho mez­inárod­ním triem (Silent­ly Dawn­ing, Ani­mal Music 2008, cena Anděl za nejlepší jaz­zovou desku roku), sto­jí podob­ně jako její sev­er­ská kol­eg­y­ně Björk na rozhraní žán­rů. Její hud­ba kom­bin­u­je jaz­zový zák­lad s citem pro křehk­ou, ale sil­nou a poutavou melodii. Vedle zpěvu je také výraz­nou skla­datelk­ou a aranžérk­ou. Pokud píše pro velký orchestr, výsledek je přek­va­pivě jem­ný a intim­ní. Její posled­ní album Mirages By The Lake je oslavou sev­er­ské přírody a mys­tiky. Jose­fine se vrací do dět­ství a do nespoutané venkovské kra­jiny, v níž domin­u­jí tem­né lesy, chlad­ná a tajem­ná jez­era, zrád­né potůčky i vodopády. 

Tvůrčí dráhu zaháji­la Jose­fine Lind­strand ve 20 letech, když ji objevil brit­ský klavírista a kapel­ník Djan­go Bates. S jeho skupinou Human Chain účinko­vala na velkých evrop­ských fes­ti­valech (The North Sea Jazz, Oslo Jaz­zfes­ti­val atd.). Roku 2007 dosta­la nabíd­ku zpí­vat roli Des­de­mo­ny v adaptaci Othel­la od amer­ick­ého pianisty Uri Caina ve Víd­ni a v San Fran­cisku. Brzy poté násle­dovala spolupráce s českým kytaris­tou Davi­dem Dorůžk­ou a jeho mez­inárod­ním triem, s kon­cer­ty Pol­sku a České repub­lice. Společně nahráli vel­mi ceněné album Silent­ly Dawn­ing s tex­ty v angličt­ině, češt­ině i švédšt­ině. Roku 2015 získala první velk­ou nabíd­ku na hud­bu pro velký orchestr, jímž byl Nor­rbot­ten Big Band ze Švéd­s­ka. Výsled­kem bylo album While we sleep, které získa­lo prestižní ocenění Jaz­zkat­ten od Švéd­ského rozh­la­su v kat­e­gorii Nejlepší skladatel/​ka roku 2017. To jí otevře­lo sérii dalších příleži­tostí ke kom­ponování pro sbo­ry, jaz­zové big­bandy i filmy. Své páté a zatím posled­ní album naz­vala Mirages By The Lake. Slo­vo mirage je souhrn­né označení pro optické klamy, vyvolané společně počasím i tvárnos­ti kra­jiny, a patří tam i fata morgana.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže