Ilaey

ILÆY + Marley Wildthing

19.30

ILÆY
Atrak­tivní spo­jení elek­tron­iky, avant-popu a folku, podá­vané svůd­ným a strhu­jícím hlasem. Hudeb­ní ces­ta ILÆY začala už v dět­ství a pos­tup­ně se vyv­in­u­la ve vášeň pro živé hraní. Hrála a zpí­vala s mno­ha různý­mi uměl­ci a skupina­mi a vys­tupo­vala na různých fes­ti­valech po celém světě. V roce 2023 vys­toupi­la dvakrát na svě­toznámém fes­ti­valu GLASTONBURY.

Vyhrála něko­lik pěveck­ých a jaz­zových soutěží, mj. 2x Cul­ture and Arts Foun­da­tion (IKSV) Young Jazz Com­pe­ti­tion. V roce 2020 přišla se svým sólovým pro­jek­tem ILÆY a ihned se dosta­la do finále soutěže 1Band2Play, kter­ou pořádá Full Moon Magazine. 

Ankara, Istan­bul, Pra­ha a Berlín, čtyři měs­ta, ve kterých ILÆY žila a žije, přis­pí­va­jí k její tran­scen­dent­ní kom­bi­naci trip-hopu, avant-popu a folku v jejím orig­inál­ním sólovém pro­jek­tu. Kromě toho spolupracu­je také s The Ochep­ovsky Project, Shum Davar a další­mi umělci.

Mar­ley Wildthing
Mar­ley Wildthing je rak­ouská pís­ničkář­ka, zpě­vač­ka, tex­tař­ka a mul­ti­in­stru­men­tal­ist­ka. Hra­je na něko­lik nástro­jů, jako je bouzou­ki, basa a ukulele a pro­duku­je vlast­ní autorsk­ou tvor­bu. Ve svém sólovém pro­jek­tu vytváří kom­plexní vrstvy smyčkových melodií, vokálů a beatů, které tvoří dokonale kom­pak­t­ní prvek díky její­mu poz­i­tivní­mu pro­je­vu a hluboké­mu vokálu.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže