hudba obecná

SMYK #3 SPECIÁL: Fuckups

19.00

Ahoj! Zveme Vás na třetí setkání SMYKu: SPECIÁL, které se uskuteční 1. úno­ra 2024 v Kasár­na Kar­lín. Tématem jsou FUCK­UPS v tvor­bě. Každý chy­by děláme a mno­hdy nás posou­va­jí dál, než bychom očeká­vali. Mohou mít něko­lik výz­namů, cílem výs­tupů je jejich při­jetí jako lid­ské přirozenosti.

SMYK vytváří pros­tor pro vzá­jem­né setkávání, kde něko­lik mladých tvůr­ců součas­né vizuál­ní scény před­staví své pro­jek­ty, zkušenos­ti či téma­ta. Akce se snaží o zviditel­nění mladé gen­er­ace autorů.

Před­staví se:
Jiří Thýn (@thynjiri)
Petr Babák (@petr_babak)
Zuzana Led­nická (@zuza_led)
Václav Jirásek

Tak doraz zjis­tit, co se děje ve sféře součas­nýho designu! Za tým SMYK, stu­den­ti grafick­ého designu: Kateři­na Prav­dová, David Novák a Fil­ip Sajler

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže