Sedm

David Fincher uvádí: Sedm + Zodiac

18.00

David Finch­er — 284 min — Anglicky CZ Titulky

Dva poli­cisté (Brad Pitt a Mor­gan Free­man) jsou na stopě geniál­ního vra­ha, zod­pověd­ného za sérii děsivých vražd, jejichž oběti spo­ju­je sedm smrtel­ných hříchů. V jed­né z rolí toho­to kval­it­ního trhilleru, zasazeného do tem­ného měs­ta nasák­lého bolestí a zká­zou, uvidíte také Gwyneth Pal­trow. David Finch­er (Klub rváčů, Zodi­ac, Podi­vuhod­ný pří­pad Ben­jam­i­na But­tona) s dokon­alou znalostí našich nejh­lubších obav pevně svírá otěže akce – fyz­ické, psy­chické i spir­i­tuál­ní – neod­vrat­ně směřu­jící k rozu­zlení, které do hloubi otřese i tou nejzatvrzele­jší duší. (Mag­ic Box)

Rozve­dený Robert Gray­smith peču­je o syn­ka a pracu­je jako karika­tur­ista v San Fran­cis­co Chron­i­cle. Tady se také v srp­nu 1969 dostane k pří­padu záhad­ného vra­ha, který o měsíc dříve v kali­forn­ském Valle­jo zavraždil mladou Dar­lene a těžce zranil jejího přítele Mikea. Vrah rozes­lal redakcím řady novin dopis, v němž tvrdí, že vraždil už v pros­in­ci, a požadu­je zveře­jnění zvlášt­ní šifry. V září zaú­točí znovu a jeho oběť­mi se stanou Cecil­ia a její pří­tel Bryan, který vražed­ný útok přežil. Robert začíná být pří­pa­dem pos­edlý a obtěžu­je redak­to­ra Paula Avery­ho, který o něm má psát. Po čase se spřátelí a společně sle­du­jí nejen další zločiny a zprávy, které vrah nov­inám rozesílá, ale také prá­ci detek­tivů pověřených vyšetřováním. Avery­mu se podaří získat důkazy, že dosud záhad­ný vrah, přezdí­vaný Zodi­ac, poprvé vraždil už v roce 1966, kdy se jeho obětí sta­la stu­den­t­ka Cheri Jo. Zodi­ac oznámí, že už své zločiny neb­ude zveře­jňo­vat. Detek­tivům se podaří dostat na stopu Arthu­ra Leigha Allena. Důkazy pro­ti němu však nej­sou dostatečně průkazné, a tak musí být prop­uštěn. Poli­cistům se stále nedaří dopad­nout vra­ha ani usvědčit Allena, považo­vaného za hlavního podezřelého. (TV Nova)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře