hudba obecná

PERSEFONE, HYPNO5E, STELLAR CIRCUITS, LAMPR3A

19.00

PERSE­FONE pravděpodob­ně budou jedi­nou kapelou z Andor­ry, co znáte. A pokud nikoli, vězte, že se jed­ná o našla­paný a oso­bitý mix pro­gre­sivního met­alu a melod­ick­ého death met­alu vysoké tech­nické úrovně, která ovšem nepře­bíjí jejich bohatý zvuk doplněný klávesy a širok­ou pale­tu obsažených emocí.

Sex­tet z hlavního měs­ta Andor­ra la Vel­la byl založen už roku 2001 a za tu dobu vedle absolvování něko­li­ka turné a účasti na výz­nam­ných fes­ti­valech jako Wack­en, Met­al Days, Bru­tal Assault ad. vydal sedm alb, kde je využi­to nejrůznějších hudeb­ních žán­rů, prin­cipů a tech­nik, výrazných melodií a spous­tu hlavu otáče­jících rif­fů a ryt­mů, které ovšem hra­jí pro celek a jeho obohacení.

Posled­ní album PERSE­FONE Metanoia“ vyš­lo u Napalm Records a hos­tu­jí na něm Einar Sol­berg (Lep­rous), Stef­fen Kum­mer­er (Obscu­ra) nebo Angel Vival­di, v min­u­losti to byl např. Paul Masvi­dal (Cyn­ic). Výčet hostů je zajisté sám o sobě vypovídající.
Speciál­ním hostem na turné jsou ambi­ciózní Fran­couzi HYPNO5E. Pro­gre­sivní, avant­gar­dou načich­lá for­ma­ce přiveze šesté album She­ol, které je v hebre­jské Bib­li místem, kde se po smr­ti setká­va­jí všech­ny duše, aby zůstaly v tichu a znovu se proměni­ly v prach.

HYPNO5E se svý­mi skutečně epick­ý­mi kom­poz­ice­mi, které čas­to pře­sahu­jí nejen 10minutovou, ale i 20minutovou hrani­ci, spo­ju­jí prvky součas­ného pro­gre­sivního cin­e­mat­ic met­alu s folkový­mi‘ hrátka­mi a sound­track­ovým zvukem. Zvuk HYPNO5E je sil­ný, niterný, bezprostřed­ní a organ­ický. Jsou tu momen­ty, které jsou tech­nicky pro­pra­co­v­ané, opa­trná melan­cholie i čirá destruk­tivní síla. Na rozdíl od mno­ha kapel, které se při tvor­bě hud­by spoléha­jí na konkrét­ní zvuk nebo tech­niku, HYPNO5E nej­sou vázáni žád­ný­mi pravidly.

Společně s PERSE­FONEHYPNO5E při­je­dou další dva pro­gre­sivní spolky, a to STEL­LAR CIR­CUITS z Aus­trálie a instru­men­tal­isté LAMPR3A ze Španělska.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže