hudba obecná

Rome In Reverse + Sieren (Spectaculare)

19.30

Dreamy tech­no for intro­verts — Rome in Reverse [IT/DK] and Sieren [DE] are head­ing to Prague! 

Antonel­la Paci­fi­co, aka Rome in Reverse, je kodaňská hudeb­nice s ital­ský­mi koře­ny, která z ele­men­tů ambi­en­tu, dubu, trance nebo trip hopu míchá klubovou hud­bu kom­bin­u­jící něžnost s divokostí. Se svým hudeb­ním men­torem Vic­torem Fer­reirem (Sun Glit­ters) tvoří mix tech­na, down­tem­pa i vokálů a v hud­bě odráží svěží i hluboké, zad­u­mané momenty… 

Tracky německ­ého rodá­ka Matthi­ase Fric­ka, vys­tupu­jícího pod pseu­do­nymem Sieren, promí­ta­jí lásku k field record­ings, exper­i­men­tál­ním zvukovým stěnám i úderným beat­ům. Spolupra­co­v­al tře­ba s hudeb­níky jako Robot Koch nebo Synkro a na svém nejnovějším albu Time­lapse se ukazu­je jako mis­tr spletitých elek­tron­ick­ých kom­poz­ic i hořkoslad­kých emocí. 

Závěrečná akce fes­ti­valu Spectaculare_​11 proběhne 15. břez­na v Kasárnách Kar­lín. Sieren a Rome in Reverse utvoří unikát­ní atmos­féru úderných tech­no beatů, které se roz­ply­nou do vyklidnění…

Spec­tac­u­lare už poje­denác­té nabízí propo­jení prvků součas­né elek­tron­iky, avant­gardy, jaz­zu a ambi­en­tu prostřed­nictvím pozoruhod­ných a inspi­ra­tivních uměl­ců ze všech koutů svě­ta. Zaži­jte to letos s námi!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže