hudba obecná

Thy Catafalque + THE ANSWER LIES IN THE BLACK VOID

19.00

Thy Catafalque jsou jedineč­nou maďarsk­ou avant­gard­ní met­alovou kapelou s koře­ny v black met­alu, která se zrodi­la v roce 1998. Přestože kapela vydala 11 alb a je hrdým člen­em soupisky Sea­son Of Mist, až do roku 2022 nikdy nehrála živě. Nyní vyráží na své první turné, aby předvedli kval­i­tu exper­i­men­tál­ní maďarské scény. Doprovodí je holand­sko-maďarští avant­gard­ní doom met­al­isté The Answer Lies In the Black Void. Ten­to hudeb­ně výjimečný večer v Kasárnách Kar­lín si nes­míte nechat ujít!

Thy Catafalque, neustále se vyví­je­jící a avant­gard­ní hudeb­ní enti­ta, před­stavu­je Alföld”, meta­morfní album, jehož koře­ny saha­jí až k těžkým začátkům. Zatím­co čer­pá inspiraci z počátků pro­jek­tu, jeho hlavní strůjce Tamás Kátai do něj vnáší mod­erní pro­gre­sivní prvky a posou­vá tak nahrávku za hran­ice kon­venčního met­alu. Alföld”, popiso­vané jako nejpří­močaře­jší a nejk­lasičtější extrém­ně met­alové album v his­torii pro­jek­tu, se zaměřu­je na tradiční met­al bez ino­vací a s potěšením ukazu­je Kátaiův návrat ke starým myšlenkám. Název, který zna­mená Velké pláně”, vzdává hold jeho rodišti Kátai v jihový­chod­ním Maďarsku.

Původ­ně black­met­alová kapela Thy Catafalque se vyv­in­u­la do roz­man­itých hudeb­ních směrů a získala si příznivce díky albům jako Róka hasa Rádió” (2009) a Rengeteg” (2011). Při­jali avant­gard­ní met­al a na albech jako Sgùrr” (2015) a Naiv” (2018) zkoumali nové zvukové možnos­ti. V roce 2021 se Thy Catafalque vrací s albem Vadak”, což v maďaršt­ině zna­mená Divocí”. Album se zabývá tématy smrtel­nos­ti, zdůrazňu­je společ­nou křehkost člově­ka a zvířete a zkoumá živ­ot­ní instink­ty a stra­ch ze smr­ti. Se zvukem, který organ­icky ros­te a je ovlivněn širok­ou škálou zdro­jů, zachy­cu­je Vadak” exotick­ou a divok­ou pod­statu imag­i­na­tivní ces­ty Thy Catafalque. Pro­jekt vedený vizionářem nepřestává fas­ci­no­vat met­alové nadšence svým důvěrně známým, a přesto pokrokovým přístupem.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže