WWW

WWW NEUROBEAT + OHM SQUARE

19.00

WWW Neu­robeat a Ohm Square –> 4.4. v Kasárnách Karlín

Kapela WWW vznikla v Praze na počátku devadesátých let a byla jed­nou z prvních, která v ČR exper­i­men­to­vala s rapem. V pozdějších letech začala pra­co­v­at s živý­mi nástro­ji odkloni­la se od kla­sické rapové pro­dukce. V roce 2000 WWW přeruši­la čin­nost a její člen­ové se věno­vali svým dalším povoláním, zak­lá­da­jící hudeb­ník WWW Ondřej Anděra je fil­mový režisér a tex­tař Lubomír Typlt je malíř.

WWW Neu­robeat se vrátili na scénu s deb­u­tovým albem Neu­robeat v roce 2006 pod nezávis­lým labelem Big­g­Boss. Volí ces­tu prezen­tace prostřed­nictvím autorské styl­izace a definice hiphopu, jakož­to pros­toru pro aut­en­tic­i­tu. V jejich tvor­bě kom­bin­u­jí pos­tupy hip-hopu, indus­triálu, elek­tron­iky a vol­né sklad­by. Tex­ty Lubomíra Typl­ta jeho slovy pro­voku­jí posluchače, aby namáhali svou před­sta­vivost“, jejich naléhavost umocňu­je široká škála bás­nick­ých a fonet­ick­ých prostředků.

Ze čtyřčlen­ného pro­jek­tu se v průběhu let změni­la kapela Ohm Square na dvoučlen­ný (zpě­vač­ka Char­lie One a hudeb­ník Jan 2, na kon­certech rozšířený o jaz­zového pianis­tu Mir­ka Lac­ka) a i jejich hud­ba se posunula od původ­ně organ­ick­ého dru­mand­bas­su, trip hopu či break­bea­tu ke kom­plexnější elek­tron­ice. Ohm Square se vyz­naču­jí nejen sil­nou hudeb­ní iden­ti­tou, ale také svým orig­inál­ním vizuál­ním stylem, který se promítá jak v jejich hudeb­ních videích, tak v živých vystoupeních.
Kul­tovní skupina patří k nejúspěšnějším vývozním hudeb­ním artik­lům od nás. Má na kon­tě řadu kon­certů v České repub­lice i v zahraničí, a to včet­ně vys­toupení na prestižních hudeb­ních fes­ti­valech, jaký­mi jsou napřík­lad Sziget (kde prime-time na hlavním pódiu sdíleli s Lou Ree­dem a pop-anar­chisty Chum­bawam­ba!), Ams­ter­dam Dance Event nebo Pop­komm. Za své posled­ní album /0 jsou nomi­no­vaní na Cenu Apol­lo 2023.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže