Neznámá společnost

Neznámá společnost + debata

19.00

Adap­tace ste­jno­j­men­né kni­hy Pavla Pospěcha klade na ploše šesti dese­timin­u­tových dílů zdán­livě banál­ní otázky.

Proč má tolik Čechů vlast­ní bazén? Proč všich­ni toužíme po tom být sami sebou? Proč si ještě pořád vyprávíme vtipy o fron­tách na banány? V médiích i v hospodách slýcháme jednoduché odpově­di, které nás čas­to vedou do období komu­nis­mu nebo mlu­ví o tzv. šve­jkovské české nátuře. Skrze poučený voice-over se divák dozvídá o banal­itách všed­ního dne, jako jsou zahrad­ní bazény, nedůvěra ve stát­ní insti­tuce nebo nes­ne­sitel­ná totali­ta veře­jného pros­toru. Tele­vizní dokusérie je postavená na archivních záběrech České tele­vize. Zobrazu­je Česko v jeho dokon­alé pestro­barevnos­ti a vyřčená téma­ta dostává do kon­tex­tu – absurd­ního, humorného, ale i závažného.

Násle­du­je deba­ta s režisérem doku­men­tu Vítem Tanečkem a s tvůrcem knižní před­lo­hy Pavlem Pospěchem.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře