Jazzová série

Annabelle Plum & Žaneta Vítová + další

19.00

Annabelle Plum & Žane­ta Vítová se společně věnu­jí hud­bě pro exper­i­men­tál­ní hlas a ako­rdeon. Jejich tvor­ba je zabar­ve­na nevšed­ní zvukově poet­ick­ou mal­bou mean­dru­jící mezi kaž­do­den­ní všed­nos­tí a inten­zivní emo­cional­i­tou. Kom­pono­vané části se snoubí se sféra­mi vol­né improvizace. Za použití rozšířených tech­nik hry na nástro­je autorky čer­pa­jí inspiraci z evrop­ské hudeb­ní tradice a také z kořenů world music. Zpě­vač­ka Annabelle Plum používá svůj hlas v rozsahu od sopránu po masivní kon­traalt v široké paletě zabar­vení. Ako­rdeon­ist­ka Žane­ta Vítová čer­pá inspiraci z free jaz­zu a soudobé hud­by. Para­lel­ně s tím­to pro­jek­tem spolupracu­jí obě hudeb­nice na vlast­ních nezávis­lých hudeb­ních kar­iérách. Obě vys­tupu­jí s renomovaný­mi orchestry a soubo­ry v České repub­lice i v zahraničí. Jejich společná živá vys­toupení vtáh­nou posluchače do neznámého svě­ta, kde se fem­i­nin­ní křehkost snoubí s nespoutanou živel­nos­tí v harmonii.

Hud­ba Talaqpo je zběsilá i křehká, improvi­zo­vaná i přís­ně kom­pono­vaná, ener­gická i vyčer­pá­va­jící, nes­rozu­mitel­ná i jas­ná, nes­travitel­ná i lehká, hut­ná a zároveň pros­tup­ná. Častým výchozím pod­nětem k její tvor­bě jsou field record­ings, rozhovory a příběhy pos­bírané na ces­tách po východoafrick­ých ves­nicích, putykách, dešt­ných pralesech i vyprahlých stepích. Ty dozrá­va­jí v inter­pretaci jed­notlivých hráčů, z jejichž společného zápa­su vyrůstá jedinečný zvuk kvintetu.

Hud­ba ansám­blu Endemit (Vít Beneš – kytara, zpěv, Vla­do Micenko – basky­tara, kon­tra­bas, Erik Hajt­mánek – bicí, perkuse) je neuř­vanou ódou na radost. V tvor­bě je patrný humor, nad­sáz­ka, šla­pa­jící ryt­mi­ka, jímavé kytarové štěky, niterné výpově­di a tučné groovy.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže