Anna Vaverková

Zapomělsem + Anna Vaverková + TMA

19.00

Pís­ničkáři Zapomělsem a Anna Vaverková a elek­tron­ický hudeb­ník TMA vys­toupí 12. dub­na v Kasárnách Karlín

Hudeb­ní pro­jekt Zapomělsem, za kterým sto­jí brněn­sko-jesenický song­writer Aleš Mace­nauer, zau­jal v roce 2021 česk­ou alter­na­tivní scénu albem Měsíc ve váze. Původ­ní folková esteti­ka se z jeho druhé desky Jes­nou z roku 2023 vytrácí a album se posou­vá k elek­tron­ick­é­mu zvuku, jemuž domin­u­jí syn­tezá­to­ry, taneční beaty a post-punkové kytary. Sklad­by for­mou kolážových stříp­ků vypráví o zapáleném nočním městě, nad kterým léta­jí kos­mické lodě, o vni­troblocích, do nichž pada­jí hvězdy. Pís­ničkářský rukopis pře­ne­sený na taneční par­ket smut­né diskotéky.

Anna momen­tál­ně působí v Berlíně, kde se svý­mi spolužáky z uni­verz­i­ty BIMM Berlin dali v roce 2018 dohro­mady kapelu The Fla­vians. S tím­to usku­pením se Anna podí­vala mimo jiné na fes­ti­val Glas­ton­bury nebo na fes­ti­val Reeper­bahn. Její deb­u­tové EP Roz­tomilá Hol­ka z roku 2022 zau­ja­lo širší veře­jnost a vlast­ní tvor­ba Anně vynes­la nom­i­nace na tři hudeb­ní ceny — Viny­la pro objev roku, Apol­lo pro nejlepší singl roku 2022 a Ceny Anděl v kat­e­gorii Alter­na­ti­va a Elek­tron­i­ka. S albem Poz­dravy z Polepšovny zopako­vala letos nom­i­nace na všech­ny české ceny hudeb­ní kri­tiky a akademie (Viny­la, Apol­lo, Anděl). Anna byla také vybrá­na jako ofi­ciál­ní show­case umělec na letošní ročník amer­ick­ého fes­ti­valu SXSW.

Tomáš Martínek aka TMA je český elek­tron­ický hudeb­ník, pianista a mul­ti­mediál­ní pro­gramá­tor žijící v Praze. Byl jed­ním z prvních pro­jek­tů českého indie labelu Bad Names. Jeho tvor­ba se pohy­bu­je v oblasti alter­na­tivní elek­tron­ické hud­by s prvky a pos­tupy kla­sick­ých kom­poz­ic. V roce 2021 zahájil spoluprá­ci s elek­tron­ick­ým hudeb­níkem Jakubem Baier­lem, kdy vytvořili společný live act s názvem Bariel & TMA. Na jaře 2023 se Tomáš stal součástí skupiny VIAH po boku tal­en­to­vaných uměl­ců Vi a Rósy. Podílel se na něko­li­ka kom­pi­lacích, vydal dvě sólová EP, něko­lik singlů a remixů. Další EP vyjde v létě 2024.

Před­prodej vstu­penek v síti GoOut.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže