Šepot srdce

Šepot srdce

17.00

Šepot srd­ce
Joši­fu­mi Kondó — Japon­sko — 1995 — 111 min — Česky

Čtrnác­tiletá dív­ka Šizuku má sice zrov­na napil­no ve škole, pro­tože výsled­ky závěrečných zkoušek už budou zohledňovány při při­jí­mačkách na střed­ní, ale nik­ter­ak nepole­vu­je ve svém hlavním koníčku, čtení. Jelikož její táta pracu­je v kni­hovně, má navíc o pravidel­ný pří­sun čti­va postaráno. Posled­ní dobou si začala vší­mat, že na výpůjčních lístcích v kni­hách, které ji zají­ma­jí, se opaku­je jméno Sei­dži Ama­sawa. Šizuči­na záli­ba ve čtení se také promítá do toho, že kamarád­kám z hudeb­ního kroužku přek­ládá tex­ty zahraničních pís­niček – zrov­na pracu­je na překladu slavné Take Me Home, Coun­try Roads od Johna Den­vera v podání Olivie New­ton-John. Jed­no­ho dne na ces­tě do kni­hovny Šizuku potká podi­vného kocoura a když se za ním vydá spletitý­mi ulička­mi, objeví malý zapadlý antik­var­iát, který se pro ni stane místem okou­zlení i inspirace a velké lásky. Japon­ský ani­movaný film Šepot srd­ce vznikl v pro­duk­ci uzná­vaného stu­dia Ghi­b­li podle komiksové před­lo­hy od Aoi Hiira­gi. Pro­jekt ini­cio­val ústřed­ní tvůrce stu­dia, nejvlivnějšího žijící ani­má­tor na světě Hajao Mijaza­ki, který nap­sal scénář a nakreslil sto­ry­boardy. Původ­ní komiks decent­ně pozměnil a pro dobu, kdy po kra­chu ekonomiky japon­ská mládež propadala bezcíl­nos­ti, vytvořil nadčasové vyprávění, které je oslavou řemeslníků, tvůrčího zápalu i tvrdé práce, kter­ou si každý tal­ent žádá. Režie se ten­tokrát chopil Joši­fu­mi Kondó. Ten­to zasloužilý ani­má­tor a Mijaza­k­i­ho dlou­ho­letý spolupra­cov­ník měl být prvním z nás­tupců, kteří násled­ně převez­mou tvůrčí otěže ve studiu Ghi­b­li po stárnoucích mis­trech Mijaza­kim a druhém spoluza­k­la­dateli Isau Taka­ha­tovi. Kvůli Kondóově předčas­né­mu úmrtí nakonec zůstal Šepot srd­ce jeho jed­iným reži­jním počinem, které ale značí ohrom­ný tal­ent a oso­bitý styl. Vizuál­ní podo­ba fan­taskního svě­ta vyprávění, které Šizuku ve fil­mu píše, byla inspirová­na obrazy japon­ského sur­re­al­i­sticko-impre­sion­i­stick­ého malíře Nao­hisy Inoue­ho. Šepot srd­ce se svého času stal velkým diváck­ým hitem a navázal na tradi­ci, započa­tou roku 1989 Doručo­vací službou čar­o­dějky Kiki, že snímky stu­dia Ghi­b­li se v Japon­sku stá­valy nej­navštěvo­vanějším filmy přís­lušného roku. O sedm let později stu­dio Ghi­b­li uved­lo film Království koček, kde se zde­jší kocour Baron stává jed­nou z hlavních postav. (Česká televize)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře