SMYK

SMYK #4: DESIGN TALKS — CREATIVE NIGHTS

19.00

Čau!

Zveme Vás na čtvrté setkání SMYKu, které se uskuteční 23. dub­na 2024 v Kasárnách Karlín.

SMYK vytváří pros­tor pro vzá­jem­né setkávání, kde něko­lik mladých tvůr­ců součas­né vizuál­ní scény před­staví své pro­jek­ty, zkušenos­ti či téma­ta. Akce se snaží o zviditel­nění mladé gen­er­ace autorů.

Před­staví se:
Jan Vu Nam (@vucek)
Michael Beneš (@michael.benes)
Marké­ta Skalková (@supermarketkovitost)
Daniel Šmíra (@dan.smira)

Tak doraz zjis­tit, co se děje ve světě součas­nýho designu!

Za tým SMYK,
stu­den­ti grafick­ého designu: Kateři­na Prav­dová, David Novák a Fil­ip Sajler

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže