Tourist

(PŘESUNUTO) Tourist

20.00

UPDATE: KON­CERT JE PŘE­SUN­TÝ DO FUCHS2

Brit­ský skla­da­tel a pro­du­cent William Phillips aka Tourist si nemohl zvolit lep­ší umělecké jméno – jak sám tvrdí, ve své tvor­bě už přes deset let putu­je zák­outí­mi elek­tron­ické hud­by a hledá per­fek­t­ní beat. V začátcích jej proslav­i­ly remixy indie kapel, dnes má na kon­tě čtyři alba i Gram­my za spolu­au­torství sklad­by Stay With Me Sama Smithe. Do Prahy při­jede před­stavit zbrusu novou nahrávku Mem­o­ry Morn­ing.
 
Než se dostal k vlast­ní pro­duk­ci, strávil dospívání coby DJ na klubových soundsys­témech i jako mod­erá­tor pirát­ského vysílání. Vyrůstal na The Chem­i­cal Broth­ers nebo Goldiem, později se pro jeho vlast­ní tvor­bu sta­la klíčová melodičnost house music i synth popu. Mezi jeho spolupra­cov­níky se řadí Elder­brook nebo zpě­vač­ka Låp­s­ley, společ­nou tour odjel také s pro­du­cen­tem Bonobem.
 
Zatím posled­ní album Inside Out (2022) spo­ju­je truch­lení i radost, desku ovlivni­la smrt blízkého přítele i narození vlast­ní dcery. Na něž­nou nahrávku naváže už příští rok novink­ou Mem­o­ry Morn­ing, ta vznikla ve ste­jném domácím prostředí i na ste­jných nástro­jích. Fascin­u­je mě, že lidé nechodí na mé kon­cer­ty jen kvůli posled­ní­mu albu, ale kvůli ide­jím té hud­by samot­né. Ke své tvor­bě přis­tupu­ji jako ke knize, každé album tvoří jed­nu kapi­tolu rozep­saného románu, něk­teré pro něko­ho mohou být zají­mavější než jiné, ale na to si každý při­jde, až je dočte,“ prozradil Phillips.

Mem­o­ry Morn­ing se vyhýbá auto­bi­ografick­ým tématům. Tourist zde sle­du­je speci­fické nála­dy, mís­to svých deníků se drží instink­tů, nechává se unášet oblíbený­mi psy­che­delick­ý­mi a shoegaze vlivy (od My Bloody Valen­tine, Slow­dive až k nos­tal­gii The Avalanch­es). Jako velký zdroj inspirace uvádí také loňský film After­sun, jehož snová a melan­cholická nála­da má s Touris­tovou hud­bou mno­ho společného. 


Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže