Jaření

Jaření: Katarzia + P/\ST + Island Mint

16.30

Časový har­mono­gram:
16.30 – otevření areálu
18.00 – 19.00 – Island Mint
19.30 – 20.30 – Katarzia s kapelou
21.00 – 21.55 – PAST

Jarní kon­cert Jaření, na kterém vys­toupí Katarzia, P/\ST a Island Mint, proběhne 23. květ­na na venkovním nád­voří Kasáren Karlín.

Pod názvem Katarzia se ukrývá mladá pís­ničkář­ka Katarí­na Kubošiová, která svo­ji tvor­bu charak­ter­izu­je jako sloven­ský girl folk rap“. Staví přede­vším na svých sloven­ských tex­tech, které reflek­tu­jí živ­ot mladé ženy ve třetím tisí­ciletí. V roce 2013 vydala u Slnko Records své deb­u­tové album Gen­erá­cia Y, které podle hudeb­ních kri­tiků patří k tomu nejlepší­mu, co se za uplynulé roky na sloven­ské hudeb­ní scéně urodi­lo.“ Rok 2016 potom při­nesl vydání nové desky Agnos­ti­ka, které Katarzia nahrála i s doprovod­nou kapelou. Za album získala nom­i­nace v rám­ci Radio_​Head Awards v kat­e­goriích: Album roku, Singl roku i Album roku / Cena kri­tiků. V polov­ině dub­na 2020 jí vyš­lo čtvrté album s názvem Celibát, na kterém poprvé zpívá i česky. V pros­in­ci 2021 vydala ve spoluprá­ci s pražským pro­du­cen­tem Oliv­erem Tor­rem své páté album n5. V roce 2023 vydala šesté album Šťast­né dieťa. Od roku 2023 také opět hra­je s aku­stick­ý­mi nástro­ji a živou kapelou, se kter­ou vys­toupí i v Kasárnách.

Pražské duo P/\ST jde záměrně pro­ti proudu domácí rapové scény a na její myšlenkovou vyprázd­něnost nabízí lék v podobě vynaléza­vých i sur­reál­ných tex­tů. Ivo Sedláček a Dan Kranich se potkali na pražské DAMU a v roce 2019 skončili na druhém místě v hit­parádě pro nové nadě­je domácí hudeb­ní scény Startér na Radiu Wave. Debut Expe­dice do vni­trobloku se setkal s vřelým ohlasem, ste­jně jako jejich ener­gické kon­cer­ty, a dovedl je až k nom­i­naci na cenu Viny­la v kat­e­gorii Objev roku. Rapové duo čap­ne pod krkem a chytí do svého flow a tem­ných beatů. Objev Besedy‘, uhranutí, úkaz, který budu rozdýchá­vat dlouho,“nap­sala po jejich vys­toupení na Besedě u Big­bí­tu Veroni­ka Miksová na Full Moon Zine.

Okou­zlu­jící, extat­ická hud­ba pro­tkaná sluncem – tak by se dala charak­ter­i­zo­vat kapela Island Mint, která na pražské scéně působí jako zjevení“ od roku 2021. Kom­bi­nace sun­shine popu a garage rocku 60. let s odkazy na devadesátkový shoegaze společně s hře­jivým“ anal­o­gov­ým soun­dem posluchače vyk­oupe v oceánu dět­ské nos­tal­gie“. Od roz­marného popu na EP Island Mint (2021) a přes sur­reál­ní indie album Irre­al­i­ty (2022) kapela front­mana Matyáše Adám­ka v roce 2023 vydala krautově laděné EP All Studi­um No Punc­tum, kde hud­ba naby­la ostře­jších rysů. Sehraná pětičlen­ná kapela už čtvrtým rokem úspěšně přesvědču­je pub­li­ka českých i zahraničních klubů a fes­ti­valů, že slunce oprav­du svítí. Proc­it­nuli k tomu i porot­ci Czechin­gu Radia Wave, kteří kapelu vys­lali na Euroson­ic Noorder­slag 2024 jako nejrel­e­vant­nější pro­jekt na součas­né mladé české scéně.

Kasárna Karlín mapa velká stage venku