Obecna_hudba

(PŘESUNUTO) VR/Nobody

19.00

KON­CERT SE PŘE­SOU­VÁ DO BIKE JESUS. VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

Hudeb­ní pro­jekt VR/​Nobody zpěvá­ka a skla­datele Václa­va Rouč­ka a DJ a pro­du­cen­ta Jaku­ba NobodyLis­ten Stra­cha zahra­je po dlouhé době v Praze naži­vo. V Kasárnách Kar­lín zazní nejen sklad­by z posled­ního alba Zelený oči černý srd­ce, ale i tvor­ba z doby, která for­movala zvuk obou umělců.

Ten­to kon­cert je na neurči­tou dobu jedi­nou pláno­vanou událostí VR/​Nobody, pro­to je kvůli omezené kapac­itě pros­toru doporučeno zak­oupit vstu­penky pře­dem, pouze v síti GoOut.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže