Obecna3

(přesunuto) Operave v Kasárnách Karlín

20.00

KON­CERT SE PŘE­SUNU­JE DO BIKE JESUS. VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐕𝐄 𝖘𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖎𝖘 𝖍𝖊𝖗𝖊

Date&time: 19.6. 20:00
Loca­tion: Kasár­na Karlín

Tick­ets pre­sale starts at 19:00. 
 First wave: 350 Kč

OPER­AVE je něco mezi Berghainem a Bayreuthem. Pro ty, kteří měli vždy­cky nutkání tančit na kla­sick­ou hud­bu, ale nikdy se to moc nehodi­lo. Pro ty, kteří chtějí slyšet, jak se koloratu­ra pro­líná s dropem. Pro ty, kteří v sobě necha­jí probu­dit za pulzu­jícího tech­na Královnu noci. Budeš u toho i ty? 

𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙: OPER­AVE je mez­ižán­rový audiovizuál­ní zážitek z pro­dukce RUN OPE­RUN – uměleck­ého kolek­tivu, který již 9 let oslovu­je svý­mi operní­mi site-spe­cif­ic pro­jek­ty pub­likum, které­mu by žánr opery mohl při­pa­dat vzdálený a neatrak­tivní. Skrze kon­cept operního ravu, jehož koře­ny člen­ové objevili na zahraniční scéně, před­stavu­je způ­sob, jak bourat čas­to nepro­pust­né bar­iéry a před­sud­ky k obě­ma světům. Ať už opery jako nedotknutel­né zábavy vyšší třídy, tak ravu, jako nebezpečné noční zábavy nespoutané mládeže. Kolek­tiv tím­to propo­jením naopak vyzd­vi­hu­je ben­e­fi­ty, které mají tyto formy společné – inten­z­i­tu, rit­uál­nost, velkole­post a neza­pomenutel­nost zážitku. 

Není náho­da, že rave ve věh­las­ném berlín­ském klubu Berghain trvá ste­jně, né-li déle, než čtyři opery sdružené v Prsten Nibelungův od Richar­da Wag­n­era v rám­ci slavného fes­ti­valu v Bayreuthu. Ope­ru i rave doprovází dress-code a nep­saná pravid­la. Cílem OPER­AVEu je na rave přinášet chle­bíčkovou kul­tu­ru, pros­ec­co a per­ly ste­jně tak, jako har­ness na večerní šaty do opery.

𝖈𝖗𝖊𝖆𝖙𝖔𝖗𝖘: Na OPER­AVE spo­jil síly RUN OPE­RUN i ten­to rok s ino­v­a­tivní­mi uměl­ci – kapelou Noisy Pots slože­nou s Micha­la Šupá­ka a Jaku­ba Ten­glera, hudeb­nicí Tan­i­tou Yankovou a operní­mi pěvkyně­mi Kristý­nou Kůstkovou a B.Va (Bel­lou Adamovou). Novou posilou bude operní coach, klavírista a mul­ti­žán­rový zpěvák Ahmad Hedar. Atmos­féru raveu doplní svý­mi světel­ný­mi insta­lace­mi Jan Poš. 

𝖗𝖚𝖓𝖓𝖎𝖓𝖌 𝖔𝖗𝖉𝖊𝖗: OPER­AVE kolek­tiv tvoří společně jako jeden celek dvouhodi­nový hudeb­ní zážitek bez přerušení, předávání pul­tu nebo jas­ných předělů.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže