Des Rocs

Des Rocs

19.00

Pro­voka­tivní, neza­s­tavitel­ný hyba­tel rock­’n’rollové scény Des Rocs chys­tá kon­cert v Praze! Tlaková vlna nového rock­’n’rol­lu inspirovaná starý­mi mis­try dorazí do pražské Kasárny Kar­lín 13. října!

Des Rocs je hrů­zos­trašná přírod­ní síla, hvěz­da rock­’n’rol­lu pro novou dobu a gen­eraci, která hledá směr, pouliční gepard se srd­cem plným napal­mu, který má za úkol prohle­dat a zničit naše sociál­ní­mi médii pro­le­zlé mozky. Umělec jinak známý jako Dan­ny Roc­co je orig­inál svého druhu, který si bere prvky min­u­losti a kuje nový osud vysoce ener­gické elek­trické hud­bě s kytarou, basou a bicími.

Dream Machine”, je jeho nové album a první, které připrav­il s leg­endárním rock­ovým vyda­va­tel­stvím Sumer­ian Records. Nejnovější des­ka je jeho prostředek, jak posluchače zavést na mís­to, kde je živ­ot ještě inten­zivnější a kde rock­’n’roll opět vládne duchu doby. Je to jeho znač­ka vlast­ního Bed­room aré­na-rocku”, která zachy­cu­je směs kutil­ské intim­i­ty a velkolepé vize – je připrave­na nakaz­it masy a najít umělecké těžiště v našem pop­uli­stick­ém světě. Každé vys­toupení je pro Des Rocs, který pracu­je bez záchran­né sítě v nikdy nekončícím okamžiku, na hraně živ­ota a smrti.

Des Rocs vládne jako učed­ník rock­’n’rol­lu a díky své­mu hudeb­ní­mu umění vytváří pomyslný most mezi min­u­lostí a součas­nos­tí. Dream Machine je vzrušu­jícím deníkem jeho ces­ty i jem­ně vyladěným motorem proměny, který je připraven vypustit do svě­ta. Elek­trizu­jící síla rock­’n’rol­lu je jeho živ­ot, jeho spása, a to samé chce i pro vás.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže