hudba obecná

Master Boot Record

19.00

MAS­TER BOOT RECORD je hlavní spouštěcí záz­nam, který je v počí­tačích umístěn v prvním sek­toru pevného disku, tj. na jeho úplném začátku. Je to zavaděč oper­ačního sys­té­mu, které­mu BIOS předává při star­tu počí­tače řízení.
MAS­TER BOOT RECORD jsou též instru­men­tál­ní trio zkušených muzikan­tů, které na skutečné nástro­je hra­je chiptune/​8bitovou hud­bu zná­mou z hracích automatů, která je v jejich podání styl­i­zo­vaná do elek­tron­ick­ého či syn­te­ti­zo­vaného met­alu. Met­alové flow je tu fakt výrazné, samozře­jmě syn­te­ti­zo­vané, ale ponor do jejich hud­by přenáší do 80. let pojízd­ných poutí, kam se po vhození 5 Kčs mince chodi­lo mas­tit Atari, Nin­ten­do a Sega gamesy.
Hlavní per­só­nou MAS­TER BOOT RECORD je tech­nolog a nad­míru pro­duk­tivní skla­da­tel Vic­tor Love, který s MBR od roku 2016 loni vydal už osmou desku Per­son­al Com­put­er“, který se v roce 2016 vynořil jako 8bitový přízrak. MAS­TER BOOT RECORD jsou ale nera­di, když v sou­vis­losti s nimi něk­do používá ter­mín syn­th­wave a syn­th­pop, skutečně se cítí být syn­tet­ick­ou met­alovou kapelou jako tomu jeho v pří­padě Rémi­ho Gal­lego a jeho The Algorithm.
Jednoduše řečeno: tohle je met­al dělaný pomocí syn­tezá­torů a MAS­TER BOOT RECORD jsou live videohra. A v listopadu se do Čes­ka vrátí hned dvakrát – jed­nou do Prahy a jed­nou do Brna!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže