HOUSEN­KA

Další z uměleck­ých děl, které vídáte na nád­voří, je Housen­ka, kter­ou v roce 2014 vytvořil aka­demický sochař Čest­mír Suš­ka. Jeden ze sym­bolů Kasáren Kar­lín zna­jí přede­vším děti.