SÁL GARÁŽE

Náš největší pros­tor bývalých garáží jsme proměnili v hudeb­ní klub s kapac­i­tou kolem 300 lidí. V rozlehlém sále se odehrá­va­jí mul­ti­žán­rové kon­cer­ty či fil­mová promítání, soukromé večírky a kon­fer­ence. Vedle najdete vyh­lášený bar s unikát­ní uměleck­ou galer­ií. Celý sál i bar se dá po jed­né straně otevřít a propo­jit s venkovním pro­s­torem. Podíve­jte se na kom­plet­ní nabíd­ku nápo­jů.